கனவு தொழிற்சாலை [Kanavu Thozhirchalai] by சுஜாதா [Sujatha] [epub, pdf, doc, kindle]

by சுஜாதா [Sujatha]

Book info

கனவு தொழிற்சாலை [Kanavu Thozhirchalai] ePub, PDF, Kindle, Doc versions Available

Download PDF

Author
Title
FormateBook, PDFEn
File size5.9 Mb
GanreFiction
ISBN
Book rating4.38 (142 votes)

Book description

"Kanavu Thozhirchalai" , the book which is worth the quote "Must Read". A fictional story on the basement of non fictional incidents happened during 70s to 80s Tamil Cinema. The sequence in each chapters are happened/happening/will happen in cinema industry forever. Sujatha done a tons of research before writing this book. Instead of prologue, there is brief converasation between Sujatha, Actress Lakshmi and Director Mahendran which was interesting. Ending of each characters are awesome. Especially the end card of Love between Arun Vijay and Kalyani, extreme realistic. Pinnal Mannan Sujatha _/\_

Tags: download, சுஜாதா [sujatha], ebook, pdf, கனவு தொழிற்சாலை [kanavu thozhirchalai]


Download

Filename: 2965298529973009.pdf